Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Offerte
  1.1. De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een aanbod bevat en dit door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de te herroepen.
  1.2. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor de leverancier normale werktijden.
  1.3. Iedere opdracht van een opdrachtgever wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende blijkt.
  1.4. Wijzigingen in de geaccepteerde offerte van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
  1.5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  1.6. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs.
 2. Meerwerk
  Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht tegen de dan bij leverancier geldende tarieven.
 3. Eigendommen van opdrachtgever
  3.1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
  3.2. De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde zaken, behoudens in geval van beschadiging/vernietiging ten gevolge van opzet of grove schuld door de leverancier. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
  3.3. De opdrachtgever die materialen of halffabricaten ter beschikking stelt van de leverancier, is verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking te stellen.
  3.4. In geval van beschikbaarstelling van materiaal of halffabricaten is de leverancier, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken.
  3.5. Door terbeschikkingstelling van materialen of halffabricaten worden de verpakking, inschiet en snijafval, stansen e.d. het eigendom van de leverancier.
  3.6. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van
  de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd
  mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
 4. Risico-overgang, vervoer en aflevering
  4.1. Het risico voor de te leveren zaken gaat over van de leverancier op de opdrachtgever bij het verlaten van de fabriek, ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen.
  4.2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij CPT of CIP volgens de Incoterms 2010 is overeengekomen. Alsdan wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verandering op verzoek van opdrachtgever komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
  4.3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt aflevering bij een geëigende ingang op de begane grond. Degene die in het bedrijf van de opdrachtgever aanwezig is ten tijde van de aflevering en de zaken in ontvangst neemt, wordt geacht daartoe bevoegd te zijn.
  4.4. Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
 5. Leveringstermijn en afname
  5.1. De overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5.2. Indien veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot gevolg hebben dat de leverancier de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  5.3. De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order/te leveren zaken direct na gereedkoming af te nemen. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslag- en vrachtkosten, verschuldigd zijn.
  5.4. Indien de opdrachtgever een (deel) levering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft leverancier, te zijner keuze, het recht om (het restant) op kosten van de opdrachtgever bij hem af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te ontbinden, onverminderd zijn recht op compensatie als bepaald in artikel 6.
  5.5. De leverancier heeft dat recht tevens indien de opdrachtgever de totaal in deelpartijen te leveren hoeveelheid zaken niet heeft afgenomen binnen 1 jaar na de eerste levering of, bij gebreke van een overeengekomen leveringstermijn bij een ineens te leveren partij, binnen een jaar na het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt ook indien bij het sluiten van de overeenkomst geen bijzondere termijn is overeengekomen. Wel zal de opdrachtgever door de leverancier in gebreke moeten worden gesteld.
 6. Annuleringen
  Indien de opdrachtgever een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met oog op de uitvoering deze order gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.a.) te vergoeden en, indien de leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabricaten te betalen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op de vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten en rente, door de leverancier in redelijkheid op bindende wijze vast te stellen.
 7. Betaling
  7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
  7.2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
  7.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is tot de dag van voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de op grond van art. 6:119a lid 2 BW verschuldigde jaarrente.
  7.4. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan betaling in gedeelten worden verlangd.
  7.5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is hij gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,00.
  7.6. Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan de leverancier is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien: (I) de afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel dat aan haar surseance van betaling is verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend, (II) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, en/of (III) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de leverancier naar het redelijk oordeel van de leverancier passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan de leverancier verschuldigd is en zal worden.
 8. Retentierecht en eigendomsvoorbehoud
  8.1. De leverancier, die zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
  8.2. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten, alsmede inzake eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.
  8.3. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier niet nakomt, is laatstgenoemde zonder enige ingebrekestelling gerechtigd door haar geleverde onbetaalde zaken, waar en in welke staat zij zich ook bevinden, tot zich te nemen. De opdrachtgever geeft de leverancier hierbij voor alsdan het recht en stelt hem voor alsdan in de gelegenheid om zelf alle plaatsen te betreden ter uitoefening van zijn recht die zaken tot zich te nemen.
  8.4. Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens dit lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 9. Overmacht
  9.1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, overstroming, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan de leverancier door derden of vaste toeleveranciers en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken.
  9.2. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder van partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst, respectievelijk het deel der overeenkomst dat betrekking heeft op de betreffende levering, te ontbinden volgens de wet, zonder dat de leverancier tot vergoeding van schade aan de zijde van de opdrachtgever of derden gehouden zal zijn.
  9.3. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen.
  9.4. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 10. Prijzen en prijswijzigingen
  10.1. Prijzen zijn altijd exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  10.2. Indien de prijs van de zaken naar gewicht wordt berekend, is het netto gewicht bepalend voor kunststoffen en het brutogewicht voor alle overige producten.
  10.3. Bij stijging van prijzen van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, wijziging van valutaverhoudingen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, of in het algemeen omstandigheden die hiermee vergelijkbaar zijn en zich
  voordoen na het sluiten van de overeenkomst, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
  10.4. Bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een prijsverhoging, evenals buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten.
  10.5. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten.
 11. Emballage
  Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen die afzonderlijk in rekening worden gebracht, kunnen – indien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden – tegen de berekende prijs worden teruggenomen, onder aftrek van reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken.
 12. Tolerantie
  12.1. Hoeveelheid – de leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:
  a. voor papierwaren:
  – 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000 kg.
  – 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kg.
  b. voor cellofaan, kunststoffen of een combinatie hiervan:
  – 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.
  – 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1000 kg.
  c. voor kartonnages:
  – 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 500 kg.
  d. voor golfkartonnen dozen:
  – 20% boven of beneden opgegeven hoeveelheid bij orders van minder dan 1.000 stuks.
  – 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 tot 5.000 stuks.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer dan 5.000 stuks.
  e. voor alle andere producten:
  – 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.
  – 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 t/m 1000 kg.
  – 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht vanaf 1000 kg..
  Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van werkelijk geleverde hoeveelheid.
  12.2. Kwaliteit – de leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben indien de afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton geven geen recht tot reclame.
  12.3. Gramgewicht – de toelaatbare afwijking van een overeengekomen gramgewicht bedraagt voor papier:
  – t/m 39 gr/m2 8%
  – 40-59 gr/m2 5%
  – 60 en meer gr/m2 4%
  – en voor kartonnages tot 500 gr/m2 6%
  – vanaf 500 gr/m2 4%
  12.4. Dikte – de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:
  – cellofaan en kunststoffilm t/m 40mu 20%
  – cellofaan en kunststoffilm boven 40mu 15 %
  – aluminiumfolie (al dan niet bestanddeel van een ander product) 10%
  – andere materialen of combinaties 15%
  12.5. Formaat – de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
  a. Papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm; papier op vellen 1% met een
  minimum van 5 mm (in lengte en breedte)
  b. Cellofaan of kunststoffilm op rollen 2 mm
  c. Zakken uit cellofaan of kunststoffilm in uiteengeslagen breedte/lengte t/m 200 mm 2 mm; boven 200 mm 4 mm
  d. Papieren zakken in uiteengeslagen breedte max. 3 mm in zaklengte max. 5 mm
  e. De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.
  Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde lengte х breedte х hoogte. Bij platen is de eerst vermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld is de richting van een golfrug en een golfdal). Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of – 5 mm.
  12.6. Wordt een maximum of minimum waarde overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.
 13. Klachten en aansprakelijkheid
  13.1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, inclusief de hiervoor genoemde toleranties.
  13.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering te worden gemeld.
  13.3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken en stelt de leverancier in de gelegenheid voor de ondeugdelijke zaken goede zaken in de plaats te leveren. Ondeugdelijke zaken dienen aan de leverancier, op haar kosten, te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
  13.4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. In het bijzonder is het technisch niet te vermijden dat tijdens de productie van papieren en plastic verpakkingen, kartonnage- en soortgelijke producten een klein deel van het totaal afwijkingen van het overeengekomene vertoont. Als kleine hoeveelheid wordt 3% – met een maximum van 10.000 eenheden – van de totale levering beschouwd.
  13.5. Voor de aansprakelijkheid van de leverancier geldt voor schade van de opdrachtgever uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever dat: (a) de leverancier niet aansprakelijk is voor gevolgschade of indirecte schade zoals de derving van inkomsten of verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verlies van goodwill en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer
  op gang brengen van een bedrijf of gedeelte daarvan; (b) voor andere schade dan onder (a) genoemd, de leverancier slechts aansprakelijk is voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
  13.6. De onder 13.5 vermelde beperkingen gelden niet indien de opdrachtgever aantoont dat de schade, waarvoor hij de leverancier aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) (van de leidinggevenden) binnen de organisatie van de leverancier.
  13.7. Mocht de leverancier ondanks de beperkingen onder 13.5 toch gehouden zijn om enige schadevergoeding uit te keren aan de opdrachtgever, dan zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
  13.8. Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor de opdrachtgever schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor de leverancier aansprakelijk is, dient de opdrachtgever met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen drie weken nadie gebeurtenis, de leverancier van die gebeurtenis schriftelijk en/of elektronisch in kennis te stellen. Laat de opdrachtgever een tijdige schriftelijke en/of elektronische kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis, tenzij de opdrachtgever redelijkerwijze niet binnen de hierboven genoemde termijn van drie weken kennis heeft kunnen nemen van de gebeurtenis. In dat geval begint de termijn van drie weken te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijze kennis kon hebben van de gebeurtenis.
  13.9. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan de leverancier is gemeld als hiervoor aangegeven.
  13.10. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, materialen, informatiedragers, filmmasters of uniforme artikelcode(s) die de opdrachtgever heeft verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.
  13.11. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is.
  13.12. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 14. Druk; E.A.N. symbolen en Warenwet
  14.1. De leverancier gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien de opdrachtgever aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien de leverancier deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van de leverancier
  doen ontstaan.
  14.2. De leverancier stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk om vraagt, of indien de leverancier dit gewenst acht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.
  14.3. Drukproeven welke door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
  14.4. Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de leverancier uit voor de gevolgen van de onbruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool (“streepjescode”) of enige andere code, op verzoek van de opdrachtgever aangebracht op het door de leverancier geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanig code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens opzet of grove schuld
  van de leverancier bij de vervaardiging.
  14.5. Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare grondstoffen volgens normale productiemethoden. De leverancier is in het kader van het Verpakkingen- en Gebruiksartikelen Besluit (Warenwet), slechts aansprakelijk voor de invloed van het verpakkingsmateriaal op het te verpakken product en omgekeerd, indien en voor zover de opdrachtgever schriftelijk en voorafgaand aan de order de leverancier op de specifieke eigenschappen van het te verpakken product heeft gewezen en de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld over deze aspecten een standpunt te bepalen.
 15. Intellectuele eigendomsrechten
  15.1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere die uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien
  15.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de
  leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren..
  15.3. Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s programmatuur, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook al zijn deze in opdracht van de opdrachtgever gemaakt.
  15.4. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 3 bedoeld, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht..
 16. Geschillen
  16.1. Op elke aanbieding, offerte, order, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan het gevolg zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
  16.2. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met aanbiedingen, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier betrokken is, zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin de leverancier is gevestigd.
 17. Productiemiddelen
  17.1. Alle productiemiddelen zoals clichés, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, litho’s, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatiedragers, programmatuur en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerij-inventaris en zijn als zodanig het eigendom van de leverancier, ook al zijn zij in rekening gebracht.
  17.2. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren de leverancier anders met hem is overeengekomen.
  17.3. De leverancier is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
  17.4. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht van de vormcilinder verwijderd, tenzij met de afnemer een regeling is getroffen omtrent het bewaren van deze cilinder.
  17.5. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever.
  17.6. De door de opdrachtgever aan te leveren materialen of informatie(drager), dienen te voldoen aan de door de leverancier verstrekte specificaties.